Evenementen in december 2022

Kwisjûn wepperkes
18 november 2005
Wepperkes -freed-
18 november 2005

Hjir de seleksjes foar de wedstriden fan moarn. Opfallend is dat Remco Brouwer moarn ôfwêzich is as keeper fan SDS 1. Dit betekent dat Marten syn plakje oernimt. Wa ’t yn it 2e keepe sil (en ferfolgens ek yn it 3e, 4e en 5e) is noch net dúdlik. Der binne ferskeidene mooglikheden:
Jappie Wijnia, Jan Simon Jelsma, Sjoerd van Beem, Jaap Boekholt of Pieter Groenveld sil moarn “debuteare” yn SDS 2 op ‘e goal.

CVVB 1 – SDS 1 (14.30 oere)
Marten, Jacob Klaas, Floris, Anne, Robert, Tsjeard, Mark,  Henk, Skelte, Dirk Yde, Hendrik, Arjan, Feite en Jeroen.
 
ACV 3 – SDS 2 (14.30 oere)
Jan Simon, Robert, Frank, Jelte, Sjoerd, Stefan, Ruurd, Pieter, Bote, Willem, Gerlof, Jentsje, Harm Auke en Tiemen.

SDS 3 – Joure 3 (12.30 oere)
Sjoerd, Remco, Wichard, Anco, Auke, Wouter, Lieuwe, Gearard, Jeroen, Jappie, Theo en Hjalmar.

SDS
4 – Hielpen 2 ( 12.45 oere)
Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Sipke, Aant, Trienus, Piet, Douwe, Roel, Ype T. en Folkert R.

SDS
5 – Arum 3 ( 14.30 oere)
Pieter, Pieter Lieuwe, Geert, Jeroen, Bas W, Willem, Johannes, Rudy, Gerlof-Jan, Bas H. Rinse, Tjalling en Lieuwe.

SDS A1 – Balk A 1 (14.30 oere)
??

Wa binne der net:
Harm (taskôger bij A1)
Remco Brouwer (lêst fan ’t ankel)
Tsjipke (lêst fan de nekke)
Gert-Jan (fermakket him oars yn ’t wykein)
Durk de Jong (bibellêze)
Jos (Fec bewake foar terreuroanslach)
Remco van Dijk (dominostiennen oprêde)
Dennis (komt nei de winterstop wer)
Jan S (swarte Pyt boartsje)
Stoffel (op moskejacht bij Fec)
Ype B. (lêst fan boppebil)
Friso (fluitsje)
Christiaan (putsje bij hûs)
Jacob P. (manuele terapy bedriuwe)
Tjeerd (mei B1 op paad)
Sybren (gipspoat)
Gerrit T. (bekomme fan ’t trainen fan tiisdei)
Durk O. (A2 nei oerwinning loadse)
Syb (ferstoppet him foar Sinterklaas)


Wa binne der noch mear net en wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl!