Seleksjes sneon 10-9

Weppers freed 9-9
8 september 2011
Ut en ferslaggen sneon 10-9
8 september 2011

Foar kommende sneon binne de folgjende seleksjes gearstald.

SDS 1- Be Quick Dokkum 1
 
13.15: fuort
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob-Klaas, Wytze, Tsjipke, Henk, Arjan, Jelmer, Dirk Y, Harm(?), Jaap, Jacob, Elger
.
Flagger: Sjoerd van Beem

Blauw Wit 2 – SDS 2
11.00: fuort
12.30: fuotbalje
Ayanle, Dylan, Jildert, Johan, Redmer, Jelte Pieter, Feite, Jan Simon, Dirk, Harm-Jan, Sietse, Anne, Jort en Willem.
Riders: Johan, Jeroen en ien fan de wepmasters.

SDS 3 – Blauw Wit 3
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Bauke, Gerrit, Remco, Ids, Johan, Hendrik E., Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd R., Thor, Jan, Bote en Ralph.

SDS 4 – Lemmer 2
11.45: der wêze
12.30: fuotbalje
Bram, Douwe, Erwin, Steffen, Broer Jacob, Arjan H., Gert- Jan, Sytse, Pytrik, Doede K., Thomas, Jan M., Eeltje, Wouter Jan(??), Martijn, en Doede S.

SC Franeker 4 – SDS 5
13.20: fuort
14.30: fuotbalje
Lieuwe vd B, Bertus, Harm-Auke, Eddy V., Rudy, Tjeerd, Pieter G., Sipke, Lieuwe M., Frans-Pieter, Pieter-L., Willem V., Jappie, Ronny, Wichard en Gert-Jan Hiemstra.

P.s. Ferjit moarn net de SDS League mei te nimmen nei de kantine!