Seleksjes sneon 1 april

Knyntsjedei-wepperkes -freed-
30 maart 2006
Programma en útslaggen 1 april
31 maart 2006

Hjir de seleksjes foar 1 april fan de senioaren. It is gjin grap:

SDS 1:
Marten, Tsjeard, Jacob-Klaas, Feite, Henk, Tsjipke, Hendrik, Anne, Skelte, Mark, Robert, Dirk-Yde, Kees, Arjan en Jappie.

SDS 2:
Jappie, Robert, Gerrit, Sybren, Jan-Simon, Sjoerd, Pieter, Stefan, Bote, Willem, Gerlof, Jos, Ruurd en Jeroen.

SDS 3:
Sjoerd, Wichard, Wouter, Jentsje, Jan, Jeroen W., Remco, Auke, Harm-Auke, Anco, Lieuwe(?) en Marco(?)

SDS 4:
Friso, Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Sipke, Trienus, Piet, Roelen Ype T.

SDS 5:
Geert, Rudy, Gerlof-Jan, Tsjalling, Willem, Bas en Bas, Jehannes, Jacob-Sjirk, Pieter-Lieuwe, Rinse en Eeltsje.

Wa binne der net?
Dennis (lêst fan ‘e rêch)
Syb (te aaisykjen)
Gerrit H. (sit by de toskedokter)
Durk O.(by de fysio)
Remco (oeral lêst)
Durk de Jong (herstellende)
Harm (lêst fan ’t ankel)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Tiemen (biljerte?)
Hjalmar (ek biljerte?)
Frank (melke)
Aant (lift regelje foar nei Burgum)
Pieter (op it strân)


Wa binne der mear net en wêrom? Mail it nei info@vv-sds.nl.