Seleksjes sneon 1-12

Weppers freed 30-11
29 november 2012
Ut- en ferslaggen 1-12
29 november 2012

Blauw Wit ’34  1 – SDS 1 
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Dirk, Wytze, Johan, Arjan, Jelmer, Dirk-Yde, Redmar, Jaap, Elger, Sjoerd de Vries
Flagger: Klaas Pompstra

Minnertsga 2 – SDS 2
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Tseard, Ayanle, Sjoerd vB, Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Sytse K, Anne, Jort, Robert, Henk en Bote.
Riders: Jeroen, Henk, Robert, Sytse K

Heeg 2 – SDS 3
11.15: der wêze
12.30: fuotbalje
Arjen, Syb, Remon, Willem, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse H., Pytrik, Stefan, Mark, Sjoerd R., Jan, Ralph, Riders: Hibma, Dijkstra, de Boer, Wariman.

SDS 4 – YVC 3 giet net troch

HJSC 3 – SDS 5
11.37: der wêze
12.45: fuotbalje
Lieuwe, Bertus, Wichard, Harm A, Gert Jan Hi, , Christiaan, Robert H., Hans, Peter, Ype, Pieter L., Ronny en Mano
lito