Seleksjes sneon 1-10

SDS-League: ‘Frysk bloed tsjoch op!’
29 september 2016
Weppers freed 30-9
30 september 2016

Oeverzwaluwen 1 – SDS 1 
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Remco, Hendrik, Tsjipke, Lourens, Jelmer, Pieter, Dirk Yde,  Elger,  Gert Jan B
Flagger: Harm-Auke Dijkstra?

SDS 2 – Heeg 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Hendrik, Marten, Wietze, Feite, Martijn, Dirk, Pieter, Stefan v K,  Bote, Jort,  Tjeerd, Ralph, Jesse
Flagger: Klaas de Haan
Striker : Dooitze Nauta

 

SDS 3 – AVC 3   giet net troch. Tsjinstanner te min spilers

 

SDS 4  – Nok 3 
11.30 der wêze
12.15 fuotbalje
Ids, Remon,  Jelmer,  Rick D, Arjan, Rick H, Igor, Douwe Doede, Ruun, Eeltje, Doede, Peter, Stefan,  Tseard

VVI VR 1 – SDS  VR1
15.00 fuotbalje
Alize, Amarins, Akke Rixt, Geeske, Gerry Edou, Hester, Janieke, Jeska, Krinz, Lysanne,  Rajsa, Sanne Rixt, Sieta, Tjitske
Flagger: Bertus Bootsma