Seleksjes senioaren ’13-’14

Weppers freed 12-7
11 juli 2013
Weppers moandei 15-7
14 juli 2013

Alle seleksjes fan de senioaren foar it nije seizoen kinne jim hjir no ek fine. Sy steane by “senioaren”. Jim kinne se hjirunder ek besjen.

SDS 1
Skelte Anema
Sjoerd van Beem
Ewout de Boer
Feiko Broersma
Grietzen Broersma
Jan-Friso Bruinsma
Wietse Fopma
Kristian Gaastra
Jacob – Klaas Haitsma
Teun Heeres
Dirk de Jong
Wytze Lanting
Tsjipke Okkema
Jelmer Posthumus
Marco Rijpkema
Dirk-Yde Sjaarda
Jan Stenekes
Harm Stremler
Jaap Toering
Elger Turksma
Sjoerd de Vries
SDS 2
Ayanle Barkat
Bauke Dijkstra
Jelte-Pieter Dijkstra
Jurjen Eringa
Klaas-Bouke Faber
Gerrit Flisijn
Feite de Haan
Hendrik de Jong
Andries Lanting
Henk Postma
Sjoerd Rispens
Anne Stenekes
Bote Strikwerda
Jort Strikwerda
Tseard de Vries
Ralph Wariman
Jesse van der Weide
Willem Wijnia
SDS 3
Remco Bervoets
Stefan van Krimpen
Jentsje Jorritsma
Pieter Kamstra
Marten Faber
Hendrik Engbrenghof
Mark Postma
Sytse Hibma
Geert Dijkstra
Pytrik Hiemstra
Ids de Boer
Remon Rameau
SDS 4
Anne Hallema
Bram van Beem
Broer-Jacob Greidanus
Doede Kooistra
Doede Sijszeling
Douwe de Boer
Eeltje Sikke Postma
Erwin de Boer
Gerlof-Jan Hofstra
Gerrit Tessemaker
Gert-Jan Hessels
Jan Mulder
Jelle Brouwer
Jelle de Jong
Jelle Dijkstra
Jelte de Boer
Joanathan Gaastra
Peter Stuiver
Rick Hendriks
Stefan van der Velde
Steffen Bruinsma
Thomas van der Meer
Tseard Verbeek
Wouter-Jan Postma
SDS 5
Auke Hiemstra
Bertus Bootsma
Christiaan Hoekstra
Gert-Jan Hiemstra
Hans van der Schaar
Harm-Auke Dijkstra
Ids Boersma
Jan-Simon Jelsma
Jappie Wijnia
Jeroen Wagenaar
Klaas van de Weg
Lieuwe Meijer
Lieuwe van de Brug
Manolito Weiss
Peter Sybesma
Pieter-Lieuwe van der Valk
Robert Hoekstra
Robert Sybesma
Ronny Wagenaar
Rudy Dijkstra
Tseard Dijkstra
Wichard Deinum
Willem Veenstra
Ype Tiemersma
 
Reservelist
Friso Albada
Durk Okkema
Trienus de Jong
Pieter Groenveld
Dennis Dijkstra
Gerrit Hingst
Romke de Jong
Stefan Visser
Stoppe of fertrokken
Syb Overal
Arjan Posthumus
Erik Haitsma
Redmer Strikwerda
Igor Kalinowski
Martijn Rispens
Sietze Kooistra
Bram Strubbe
Johan Postma
Arjen Los