Evenementen in november 2022

SDS 1 seal fan kop ôf.
28 november 2003
SDS1 lit it raar sitte
29 november 2003

Dit moat ûngefear de seleksjes fan SDS 1 en 2 wêze foar kommende sneon.

Earste: Broer-Wiebe, Wichard, Floris, Feite, Jan-Simon, Anne, Gert-Jan, Harm, Durk-Yde, Marco, Jacob-Klaas, Tjipke-Klaas, Henk, Willem.
 
Twadde: Marten, Syb, Auke, Frank, Tseard, Pieter, Stefan, Dennis, Gerrit H., Harm-Auke, Donny, Skelte, Gerrit T, Jan(?).
 
Blesseerd: Hendrik, Samme, Chris, Jeroen, Robert.