Seleksjes SDS 1 en 2 sneon

Sneon de paraplu mei?
24 oktober 2003
Skuon wikselje
24 oktober 2003

Hjir de minsken dy ’t it goed is dit wykein útkomme foar SDS 1 en 2. Der kin noch wolris wat feroarje oansjoen net eltsenien 100 persint fit is en it 2e 15 man hat.

SDS 1: Broer-Wiebe, Wichard, Floris, Feite, Jan-Simon, Harm, Gert-Jan, Anne, Hendrik, Durk-Yde, Marco, Tseard, Robert, Jos.

 
SDS 2 : Marten, Syb, Auke, Stefan, Dennis, Gerrit, Pieter, Skelte, Harm- Auke, Donny, Willem, Jeroen, Frank, Henk, Jacob-Klaas.
 
Blesseert: Tjipke-Klaas, Gerrit, Samme.