Seleksjes foar sneon.

SDS League: Nieuw Noord Olé pakt de kopposysje!
21 september 2005
Wepperkes -freed-
23 september 2005

Der is noch net folle bekend oer de seleksjes fan sneon. De 16 man foar SDS 1 binne wol wis mar foar de rest steane der noch in soad fraachtekens. De fiver mei spilers is al aardich grut om ’t SDS 3 net hoecht te fuotbaljen. Oan ’t no ta kinne wy allinne de seleksje fan SDS 1 jaan en wa ’t der wis net binne. Mocht ien de seleksje fan SDS 2,4,5,A1,A2,B1 of oars in team witte, mail it nei info@vv-sds.nl!

SDS 1(om 16.00 yn Grins tsjin PKC ’83): Remco en Jeroen, Floris, Jacob- en Tsjipke-Klaas, Anne, Tseard, Mark en Henk, Skelte, Dirk-Yde, Robert, Feite, Arjan, Marten en Remco van Dijk.

SDS 2(om 14.30 yn Grins tsjin Knickerbockers):

Marten, Dennis, Robert, Wichard, Jan-Simon, Pieter, Willem, Stefan, Sjoerd, Remco, Jan, Sybren, Gerlof en Bote.
.

SDS 4(om 12.45 thús tsjin de Stormvogels)
?

SDS 5(om 14.30 thús tsjin Frentsjer 5):
?

SDS A1(om 14.35 thús tsjin Nijlân A1):
Korné, Sybren, Arjen, Geert, Andrew, Douwe, Redmer, Jildert, Feiko, Jelmer, Johannes, Paul en Malcom.

SDS C1(om 11.00 út tsjin Nijlân C1)
Harm Jan, Elger, Wiebe Jan, Kristian, Jacob, Jarco, Christiaan, Doede, Arjen, Ayanle en Andries(wiksels moatte út C2 komme).

Wa binne der net:
Harm (de meniscus kwyt)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Ruurd (lêst fan’t bil)
Hendrik (fakkefulle by de Jumbo)
Jan de Jong (in wike oan ‘e souvlaki, gyros en tzatziki)
Jos (lasergunne tusken Easterein en Grins)
Gerrit T. (ankelrot)
Syb (knibbel op slot)
Pieter G.(syn nije hús ynweidsje)
Aant (syn burd trimme)
Friso (blesseard)
Christiaan(terras oanlizze)
Durk O. (tydlik lieder A2)
Bauke(SDS A1) (lêst fan it ankel)
Jehannes(SDS A1)(op de wei werom mar noch net ynsetber)
Erwin(SDS A1) (sneon by A2)
Ralph(SDS A1) (sneon by A2)
Pytrik(SDS A1) (sneon by A2)
Ludze(SDS C1) (hynders foarbringe, dit kear yn Dutslan..)
Wytse(SDSC1) (lest fan ‘e rech)
Jort(SDS C1) (tik op it kût hân)


Wa binne der noch mear net en
wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl!