Seleksjes 6 septimber

Weppers freed 5-9
4 september 2008
Utslaggen 6 septimber
5 september 2008

Sneon giet it wer los. En yn tsjinstelling ta de bekerwedstriden der binne genôch minsken.

de Weide 1 – SDS 1
Oanfang: 14.30
Der wêze: 11.45
Der is noch plak yn de bus foar wat supporters

Skelte, Tsjeard, Dirk, Arnoud, Tsjipke, Arjan, Henk, Mark, Tsjalling, Anne, Harm, Robert, Jaap, Gert Jan

Harkemase Boys 2- SDS 2
Oanfang: 14.30 oere
Der wêze: 12.30 oere

Marten, Jildert, Jelmer, Remco, Wichard, Dennis, Feite, Floris, Jan Simon, Sietse, Eeltje, Hjalmar, Sybren

SDS 3 – Workum 2
Oanfang: 12.15
In bakkie: 11.15

Geert, Pieter, Ralph, Ids, Bote, Sjoerd R, Gearard, Steffen, Jentsje, Jan, Jeroen Ronny, Gerlof J

SDS 5 – Rood Geel 4 (giet net troch)
Oanfang: 14.30
Der wêze: 13.45

Winkelje: KLaas, Klaas, Klaas, Eddy, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Harm A, Auke, Sipke, Marco, Aant, Piet, Jacob, Gerrit, Ype, Folkert en fansels Daan

SDS A1 – Makkum A1
Oanfang: 14.30
Der wêze: 13.45

Harm Jan Kamstra, Freek Tichelman, Bauke Jan Plantinga, Ewout de Boer, Jacob van Wieren, Arjen Los, Andries Brinksma, Doede Kooistra, Jarco K. Pompstra, Wytse van der Schaar, Albert Tiemersma, Jort Strikwerda, Peter Stuiver, Harm Jan Kamstra, Elger G. Turksma, Ronald Talsma

Net oanwêzich:
Feiko (keatse)
Erik (blokjerinne)
Jacob Klaas (ballen sykje)
Hendrik (blessure)
Dirk Yde (bekomme fan in jierke der tusken út)
Bauke (keatse)
Gerrit (keatse)
Stefan (iets mei de famylje)
Donny (Viva la France)
Willem (ljisk)
Andrew (fakansje)
Arjen (10 oer read yn Kûbaard)
Sjoerd v B (iets mei it Fean)
Paul (Zwolle)
Pytrik (keatse)
Gerlof V (wurkje)
Tjeerd (iets mei it keatsen of iets mei Hak)
Christiaan (rib)
Trienus (iets mei syn ankel en bekomme fan in wike fakansje)
Johnny (fuotbalskuon út de wylgen helje)
Durk (yn it hea)
Jappie (hamstring)
Remco Piek – blesearre oan de knibbel (kin efkes doarje)
Johan Postma (stoppe)
Jelte P. Dijkstra (keatse (noch pear kear)
Wytze Lanting (mei famylje op paad)
Wiebe Jan Valkema (blesearre – hamstring)