Seleksjes 6-11

Weppers freed 5-11
4 november 2010
Utslaggen 6-11
4 november 2010

SDS 1 – Kollum 1 
13.00 der wêze
15.00 fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Jildert, Tsjipke, Arjan, Mark, Harm, Redmer, Jort, Jacob, Jaap en Marten 

SDS 2 – BCV 2
11.15 der wêze
12.30 fuotbalje
(at it ôflast wurdt dan om 11.15 traine)
Hendrik, Grietzen, Wytze, Arjen L, Elger,  Marten, Bauke, Gerrit, Jan Simon, Syb, Anne, Geert, Sjoerd R. en Gerlof.

Oudehaske 2- SDS 3
11.00 fuort
12.30 fuotbalje
Sjoerd van B, Jelte P, Dennis, Doede, Eeltje, Robert, Willem, Christiaan P, Jentsje, Pieter, Bote, Ralph en Remco B. 

VWC 2 – SDS 4
12.45 fuort
14.00 fuotbalje
Harm Jan, Jelte, Erwin, Lieuwe J, Johan, Gerlof J, Jeroen L, Frans P., Pieter L. Willem V, Jeroen W en  Ronny W.

DWP 4 – SDS 5
11.30 fuort
12.45 fuotbalje
Thor, Ids, Bertus, Harm A, Anco, Auke, Sipke, Aant, Lieuwe, Jappie, Robert H, Wietze F, Jan Friso, Christiaan Z en Sybren N.
Sjoen it oantal (jeugdige) spilers sûnder riidbewiis is it meinimmen fan wat auto net ferkeard.

Franeker 5 – SDS 6
13.30 fuort
14.30 fuotbalje
Seleksje is noch net bekend
Bram vB, Jan Bouke, Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, an, Johan, Doede en Bram S. 

SDS Da2 – Heeg-YVC  Da1

13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Amarins, Antje, Baukje Wytske, Chrissi, Geartsje, Hester, Hotske, Joutsen, Margriet, Marije, Neeltje, Sietske, Susan, Tryntsje en Tsjerkje.