Seleksjes 3-11

Weppers freed 2-11
1 november 2012
Ut- en ferslaggen 3-11
1 november 2012

SDS 1 – Heerenveense Boys 1 
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Wytze, Johan, Arjan, Jelmer, Dirk-Yde,  Jaap, Elger en Tseard.
Flagger: Klaas Pompstra

Zeerobben 2 – SDS 2
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Redmar, Ayanle, Sjoerd vB, Bauke, Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Sytse K, Anne, Jort en Willem.

DWP 2 – SDS 3 
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Remon, Remco, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse H., Henk, Sjoerd, Jan, Bote, Ralph, Pytrik en Jelle.

SDS 4 – Scharnegoutum 3
11.15: fuort
12.00: fuotbalje
Bram, Douwe, Jelte, Erwin, Jelmer, Broer-Jacob, Arjan, Gert Jan, Thomas, Eeltje, Wouter-Jan, Peter, Bart en Jonathan

Sleat 3 – SDS 5 
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Lieuwe vd B, Wichard, Harm A, Rudy, Gert Jan Hi, , Christiaan, Robert H., Lieuwe M., Peter, Ype, Pieter L., Jappie en Manolito Weiss(Manolev)