Seleksjes 24-5

Weppers freed 23-5
22 mei 2014
Utslaggen 4-5
23 mei 2014

Oeverzwaluwen 3 – SDS 3
12.00 der wêze
13.30 fuotbalje
Wytze, Jelmer, Ayanle, Jesse, Geert, Hendrik E, Broer Jacob, Sytse, Jentsje, Pieter, Remon R,
Riders: Geert, Hendrik, Jentsje, Pieter

SDS 4 – HJSC 2 
11.45 der wêze
12.15 fuotbalje
Jelte, Arjan, Rick, Thomas, Wouter Jan, Peter, Doede S, Gerrit, Stefan vdV, Ruun, Wietse V, Jort, Douwe, Bote, Jorrit

SDS 5 – HJSC 3
13.55: der wêze
14.30: balje
Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Robert S, Ype, Hans, Klaas, Jeroen, Willem W.

Heerenveense Boys A2 – SDS A1
11.05: der wêze
12.15: balje

Jelle, Allert, Teun, Pieter S,Jurjen, Bauke, Martijn, Wiebe, Almar, Pieter, Foeke, Douwe, Jan Fokko