Seleksjes 21-9

Weppers freed 20-9
19 september 2013
Ut-en ferslaggen 21-9
21 september 2013

Irnsum A1 – SDS A1
13.15: fuort
14.30: spylje
Bouke, Martijn, Jelle, Ruurd, Jurjen, Pieter W, Teun, Almar, Pieter de V, Lourens, Pieter S, Allert.
Riders: neffens skema

SDS 1 – Minnertsga
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Ewout, Feiko, Grietzen, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Marco, Dirk Yde, Jaap, Sjoerd, Mark
Ass.skiedsrjochter : Pieter Groenveld

Makkum 2 – SDS 2
11.00: der wêze
12.30 : fuotbalje
Wietse, Ayanle, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Feite, Hendrik, Anne, Jan, Jort, Sjoerd R, Ralph, Jesse, Sytse
Riders: Jort, Sjoerd, Jan, Jeroen

Stormvogels 1 – SDS 3
12.45: der wêze
14.00: fuotbalje
Jurjen, Klaas Bouke, Andries, Henk, Ids, Geert, Hendrik, Pytrik, Pieter, Remon, Broer Jacob, Gerlof Jan, Eddy, Ronny
Riders: de Boer, Lanting, Dijkstra, Engbrenghof

SDS 5 – Balk 4
12.15: der wêze
12.55: fuotbalje

Bertus, Wichard, Harm Auke, Rudy, Tjeerd, Christiaan, Robert H, Jan Simon, Hans, Peter, Robert S, Ype, Pieter L,  Jappie, Jeroen, Daan

SDS 4 hat in frije sneon