Weppers freed 20-9

Weppers tongersdei 19-9
18 september 2013
Seleksjes 21-9
19 september 2013

Efkes Balje
It Efkes Baljen is der jûn fansels ek wer. It trainingsfjild yn Easterein is it plak wêr’t it plak fynt. De hesje-útdieler is der net want hij giet nei ien syn
jeugdidoalen

Seleksjes
De seleksjes fan de sneioren en A1 steane al op de side. SDS 4 hat in frije sneon.

Yntegreare
Feite de Haan wennet sûnt in heal jier yn Frjentser en is drok dwaande om dêr te yntegreren. Foar syn earste ynburgeringskursus is hy juster spitich genôch sakke. Feite wie nei it trainen hastich en nei snel brûst te hawwen krige hy de fraach; “wêr moasto sa hurd hinne?” Feite: “Nei de Fiskerijdagen yn Frjentsjer………..”

Jierdei
19 septimber is sa’t it skynt in echte jierdei dei. Neist Floris, Pieter is ek Boudewijn Kramer, lieder trainer A1, in jierke âlder wurden. Wij tinke dat de A’s him moarn op in oerwinning trakteare.

Wichtich
Beste sportvrienden,
zaterdag 21 september is een dag dat alle velden overvol zitten met wedstrijden.
Om een goede doorstroming te kunnen houden de gehele dag door een paar aandachtspuntjes.
– Geen penalty’s op het B veld maar naar het trainingsveld.
– Limonade voor gasten en thuisploegen is te halen bij de deur van de kantine.
– pauze tussen de wedstrijden NIET langer dan 10 minuten.
– voor het A veld geld de regel dat om 14:00 het veld leeg moet zijn voor SDS 1.
– starttijd op het schema is starttijd van de wedstrijd. Eerder beginnen mag altijd maar later beginnen betekend een kortere speeltijd.
Laten we met elkaar er voor zorgdragen dat alle wedstrijden op tijd kunnen beginnen en de wisselingen zo snel mogelijk verlopen.
Wij wensen iedereen een sportieve zaterdag toe
groetjes vanuit het wedstrijdsecretariaat,
Pieter en Andre

Harsens derby(1116)
Foar lju dy ’t in hekel oan koppen hawwe is dit miskien in opsje.: