Seleksjes 2-10

Weppers freed 1-10
1 oktober 2010
Utslaggen 2-10
1 oktober 2010

Buitenpost 1 -SDS 1
12.15 besprekking
14.30 fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Hendrik, Tsjipke, Mark, Harm, Redmar, Wytze, Andries, Jacob en Jaap.

it Fean 2 – SDS 2
12.30 fuort
14.30 fuotbalje
Jildert, Sytze, Grietzen, Arjen L, Jort, Marten, Jelte P., Dennis, Jan Simon, Anne, Gerlof, Geert, Elger en Syb 

SDS 3 – Mulier 2
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Sjoerd van B., Bauke, Doede, Christiaan P, Hendrik, Jentsje, Pieter, Sjoerd R, Bote, Remco B., Ralph, Willem en Ronny.

SDS 4 – Woudsens 3 
15.45 der wêze
16.30 fuotbalje
Harm Jan, Lieuwe J, Johan, Rudy, Bas, Jeroen L, Jeroen W, Pieter L. , Willem V, Eeltje, Erwin

SDS 5 – NOK 5 
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids, Harm A, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan, Aant,  Boudewijn, Ype T, Jappie, Lieuwe, Harm Jan

SDS 6 – Mulier 4
15.45 der wêze
16.30 fuotbalje
Doede, Martijn, Bram vB, Ids, Gert Jan, Steffen, Sytse, Pytrik, Thomas, Jan, Bauke Jan, Jan Bouke, Johan, Bram S en Peter.

Arum Da 1 – SDS DA2
13.30 fuort
14.30 fuotbalje
Anke, Anna Marijke, Baukje Wytske, Hester, Hotske, Jitske, Joutsen, Marije, Neeltje, Rianne, Sieta, Sjoukje, Susan en Tsjerkje.