Seleksjes 16-2

Weppers freed 15-2
14 februari 2013
De antwurden
16 februari 2013

Dit hiene de seleksjes west at it sneon trochgien wie. Helaas it giet net troch. De KNVB hat alles der útsmiten.  Dat betsjut dat it sealprogramma fan tapassing is, útsein SDS 1 en SDS 2  dy ’t yn prinsipe in skaadwedstryd spylje.

Oefenwedstryd: Zeerobben 1 – SDS 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Ewout, Erik, Feiko, Kristian, Jacob-Klaas, Dirk, Johan, Arjan, Jelmer, Harm, Redmer, Jaap, Elger, Wietse, Sjoerd de V. en Dirk-Yde.
Flagger:
Klaas Overal
(SDS 1 – CVVO 1 is ôflast)

Oefenwedstryd: Be Quick Dokkum 2 – SDS 2
10.00: der wêze

12.00: fuotbalje(of sealtraine om 16.00)
Tjeerd, Ayanle, Bauke, Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon,  Anne, Jort, Robert, Willem, Henk, Sjoerd R. en Gerrit K.
(Minnertsga-2 – SDS 2 is ôflast)

SDS 3 – sc Joure 2 (ôflast, dus sealtraine 14.30 oere)
11.15: der wêze
12.30: fuotbalje
Arjen, Syb, Remon, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje, Sytse, Pytrik, Stefan, Andries, Mark, Jan, Ralph, Gerlof Jan,

SDS 4 – S’goutum 3 (ôflast, dus sealtraine 14.30 oere)
11.48: der wêze
12.30: fuotbalje
Douwe, Erwin, Jelmer, Jonathan, Broer Jacob, Arjan, Gert Jan, Doede K, Jan, Eeltje, Wouter Jan, Doede S, Peter

SDS 5 – CVVO 6  (ôflast, dus sealtraine 14.30 oere)
der wêze: 13.55
fuotbalje: 14.30

Lieuwe, Ids, Bertus, Wichard, Johan, Harm Auke, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Hans, Peter, Ype, Pieter Lieuwe, Jeroen, Ronny, Daan (flagger)