Seleksjes 15 maart

Weppers freed 14-3
13 maart 2008
Utslagen en ferslagen 15 maart
14 maart 2008

SDS 1 moat út tsjin Wikels Hallum om 14.30 oere. Om 12.45 fuort.
Skelte, Geert,Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Hendrik, Tsjipke, Jelmer, Henk, Mark,Tsjalling, Anne, Harm, Jaap


Blauw Wit 3 – SDS 2  om 14.30 oere (fuort om 12.30 oere)

Feite, Floris, Jildert, Arjan, Redmar, Jeroen, Marten, Gerrit, Robert, Jan Simon, Stefan, Syb, Sjoerd, Willem, Remco, Wichard, Hjalmar

SDS 3  – Workum 2  12.15   (der wêze 11.16)
Kasper, Bauke, Dennis, Arjen, Ralph, Sybren, Sjoerd, Anco, Jentsje, Jan, Gerlof, Jeroen W, Wouter

SDS 4  – Arum 2  14.30 oere   (der wêze 13. 45)
Korné, Pytrik, Erwin, Lieuwe, Rudy, Pieter, Ivo, Bas, Romke, Gearard, Coen, Pieter, Willem, Jeroen L. en Tiemen.

Scharnegoutum 4 – SDS 5 – 14.30    (fuort 13.45 oere)

Jelte, Gerlof. Jaap, Jelle, Bertus, Stoffel, Ype, Harm-Auke, Tjeerd, Sipke, Aant, Durk, Ype, Klaas

 

De folgende 26 spilers binne der net:

Wesley -skeind

Dirk – skeind

Dirk Y – trainingskamp Nij Seelân

Robert – skeind

Andrew – skeind

Pieter – piramide beklimme

Donny – licht skeind

Bote – iets swierder skeind

Jos – earmhûs ynrjochtsje

Paul – skeind

Stefan – skeind

Frank – kealleboarne

Gerrit – mei Jimmy te kuierjen

Johan – wurdt weromfluite fan Piramide

Jacob S. – skeind

Bas – kantinetsjinst

Marco – mei A’s tsjin Gerdyk
Rinse – oare drokte
Eddy – brutsen wyt swypslach
Trienus – al wer of noch altiten skeind
Piet – boeven “fange”

Klaas – traine

Jacob – doart net nei Skearnegoutum

Roel – skeind

Gerrit – skeind

Folkert R. – beammen kappe bij A7