Seleksjes 13-3

Weppers freed 12-3
11 maart 2010
Utslaggen sneon 13-3
11 maart 2010

Sneon kinne alle senioren wer yn aksje. En dat yn de folgende formaasjes.

Nijland 1 – SDS 1 
13.00 besprekking
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Marten, Erik, Jacob, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Mark, Tsjalling, Harm, Redmar, Jaap, Jacob

SDS 2 – Buitenpost 2 
11.15 fuort
12.15 fuotbalje
Marten, Hendrik, Anne, Redmar, Freek, Wichard, Bauke, Gerrit, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Hjalmar, Dirk

SDS 3 – WWS 2 
09.45 der wêze
10.30 fuotbalje
Bauke, Willem, Sjoerd vB, Remco, Geert, Jentsje, Pieter, Sjoerd R, Jan, Bote, Gerlof V, Jeroen, Ronny, Ralph

SDS 4 – Tsjom 2
15.45 der wêze
16.30 fuotbalje

Harm Jan, Eeltje, Sybren, Jelte, Lieuwe, Rudy,  Hendrik, Pieter, Bas, Jeroen, Coen, Pieter, Sipke

SDS 5 – Wardy 3
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Ype, Harm Auke, Tjeerd, Anco, Auke, Christiaan, Aant, Klaas K, Piet, Durk, Ype en Daan  

Leeuwarder Zwaluwen 12 -SDS 5
13.15 fuort
14.30 fuotbalje

Erwin, Coen, Frans Pieter, Ids,  Stefan, Gert Jan, Sytse, Pytrik,  Igor, Johnny,  Thomas, Jan, Bram, Peter,