Evenementen in december 2022

Weppers freed 9-4
9 april 2010
Utslaggen 10-4
9 april 2010

De seleksjes fan sneon. Let ek no wer goed op de tiden, want 14.15 en 15.00 oere begjinne bliuwt apart.  

Bant 1 – SDS 1
13.00 fuort
15.00 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Tsjipke, Jelmer, Mark, Tsjalling, Harm, Redmar, Jaap, Jacob

Hardegarijp 2 – SDS 2 
11.15 fuort
12.45 fuotbalje
Marten, Hendrik, Arjan, Anne, Freek, Wichard, Dennis, Jildert, Jan Simon, Syb, Hjalmar, Robert, Dirk

SDS 3 – Blauw Wit 3 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Bauke, Sjoerd vB, Remco, Geert, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd R. Jan, Bote, Jeroen, Ralph, Sybren

Bolswardia 4 – SDS 4 
13.30 fuort
14.30 fuotbalje
Gerlof, Ronny, Harm Jan, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, Hendrik, Pieter, Jeroen L., Frans Pieter, Pieter, Steffen, Pytrik

SDS 5 – Zeerobben 4
13.45 der wêze
14.15 fuotbalje
Ids, Bertus, Ype, Harm Auke, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Aant, Klaas K., Durk, Ype, Klaas V., Jappie, Daan  

AVC 4 – SDS 6
17.50 fuort
19.00 fuotbalje

Sjoerd vB., Steffen, Ids, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Igor, Thomas, Bauke Jan, Martijn, Doede, Bram, Peter

CVVO Da1 – SDS Da1
Sneon wer balje! 13.15 fuort ut easterein! Ballen lizze yn easterein, de map is by…….??? Shirts en wattersek wurde meinaam en/of regele troch…..??
Flager: Feike
Lieder: Tsjeard
De seleksje: Amarins Anke Antsje Geertsje Geartsje Hotske Janneke Joutsen Sjoukje Susan Tsjerkje Wiepkje Wilma 
fan Da 2 slute oan yn Easterein:  Jitske Marije Tessa
Hawwe jimme sels de skoeter mei as sil ik jim mar oppikke? @ Joutsen, dit binne de yngredienten fan de sop, hast do it resept noch?
Groetnis Tsjeard

Workum A1 – SDS A1
11.30 fuort
12.45 fuotbalje