Seleksjes 1-11

Weppers freed 31-10
30 oktober 2014
Ut en ferslaggen 1-11
30 oktober 2014

sc Bolsward 1 – SDS 1
13.00: der wêze
14.45: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Bauke, Jacob, Hendrik, Wytze,Tjipke, Jelmer, Harm, Jaap, Willem, Sjoerd de V, Teun 
Assistent skiedsrjochter:

Minnertsga 2 – SDS 2
12
.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Kristian, Jort, Elger, Sjoerd van B, Geert, Hendrik E, Gerrit, Pieter , Bote, Allert, Sjoerd R., Jelle, Tjeerd de V, Ralph
Flagger: Jesse van der Weide

Leovardia 6 – SDS 4
13.20 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids B, Wichard, Harm A, Rudy, Gert Jan, Auke, Christiaan, Jan-Simon, Jan, Peter, Robert, Ype, Pieter-Lieuwe en Jeroen.
Flagger: Daan Boersma

SDS 5  – Zeerobben 5
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Jurjen, Klaas Bouke, Broer Jacob, Remon, Pieter W, Douwe, Arjan, Gert Jan H, Thomas, Roun, Eeltje,  Peter, Doede, Bram van B

Makkum A1 – SDS A1
14.00 der wêze
15.00 fuotbalje
Pieter de V (broekjes meinimme), Jurjen L, Jurjen, Jelle Jan, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar,  Pieter, Foeke, Douwe , Remon en Gerwin.
Flagger: Klaas Overal