Seleksje SDS 2 – WPB 2

Fan de kommisje wedstrydsekretariaat
25 augustus 2014
Weppers woansdei 27-8
26 augustus 2014

SDS 2 bekert tiisdei om 18.45 oere thús tsjin Waterpoort Boys 2. De seleksje fan SDS 2 foar moarn sjocht der sa út:

1 Bauke F
2 Sjoerd de V
3 Feite
4 Ids
5 Jelle de V
6 TJEERD DE VRIES
7 Ralph
8 Sjoerd R
9 Allart
10 Gerrit
11 Willem
12 Pieter W
13 Sytse
14 Bote
15 Pieter K
 
Oanwezich: 18:00 oere
Balje: 18:45 oere
 
Flagger: Klaas de Haan