SDS WK-League (26 wedstriden)

SDS Wk leaugue (23 wedstriden)
18 juni 2010
Weppers snein 20-6
19 juni 2010

Nei 26 wedstriden binne de ferskillen noch altyd lyts. Ien goeie dei en je kinne sa in oantal plakken omheech of omleech fansels. Opfallend wie wol dat der mar twa dielnimemrs wiene dy’t Nederland Japan op 1-0 stean hie: Jacob Plantinga en Trienus de Jong. Oare hiene allegear grutte oerwinningen betocht.
Hoewol wij witte dat Nederlân him pleatst hat wurde dy punten noch net mei nommen. At in poule klear is, skriuwe wij se der bij.

1 Aant Hofstra 105
2 Hammie Westra 95
3 Jelle Wiersma 95
4 Syb Overal 90
5 Ate Feike de Boer 85
6 Bauke Dijkstra 85
7 Jan Simon Jelsma 85
8 Klaas-Bouke Faber 80
9 Anke van Asselt 80
10 Lisanne Stenekes 80
11 Douwe Durk Reitsma 80
12 D.”Altyd Boppeoan”Nauta 80
13 Feike Jorritsma 80
14 Bas van der Weij 80
15 Paul Reitsma 80
16 Bote Strikwerda 75
17 Jan Mulder 75
18 Trienus de Jong 75
19 Jelte-Pieter Dijkstra 75
20 Seriette Strikwerda 70
21 Tom & Pieter 70
22 Kees Adema 70
23 Andrew Feijten 70
24 Meinte Wesselius 70
25 Pieter Kamstra 70
26 Jan Strikwerda 70
27 Esther Hoitenga 65
28 Peter Sijbesma 65
29 Tsjipke Okkema 65
30 Jesse Noordmans 65
31 Robert Sybesma 65
32 Lieuwe-Jan Yntema 65
33 Wilma Sjaarda 65
34 Lolke Hofstra 65
35 Hendrik Eringa 60
36 Johan Delfsma 60
37 Sjoerd van Beem 60
38 Jaap Toering 60
39 Hessel Yntema 60
40 Rixt/Reino 60
41 De Sippenserboys  60
42 Arjan Posthumus 55
43 Jacob van Wieren 55
44 Immie Kamstra 55
45 Jeroen Brouwer 55
46 Bauke Jan Plantinga 55
47 Jan-Klaas Faber 55
48 Ids de Boer 55
49 Foeke Reitsma 55
50 Geartsje Klaversma 55
51 Ruurd Boorsma 55
52 Martin Rienstra 55
53 Jan Stenekes 55
54 Willem Wijnia 50
55 Hendrik de Jong 50
56 Jan-Thomas Faber 50
57 Klaas Dijkstra 45
58 Anne Stenekes 45
59 Jacob Plantinga 45
60 Igor Kalinowski 45
61 Sytze Kooistra 45
62 Boudewijn Kramer 40
63 Gearard Posthumus 40
64 Henk Postma 40