SDS Wk leaugue (23 wedstriden)

Weppers freed 18-6
18 juni 2010
SDS WK-League (26 wedstriden)
19 juni 2010

Der dogge 64 dielnimmers mei. Dat hie hjoed dus 3 X 640 punten opleverje kind. At elkenien de útslach en de toto goed hân hie. It tryste oantal fan mar 115 punten is helle op dizze freed. De wedstriid Engeland-Algerije dy’t teloarstelde levere net ien in punt op. Wij fine it ek ferfelend dat ien fan de webmasters der sa goed foar stiet. Mar wij foarsizze dat dit net lang duorje sil. Gearard Posthumus is sa freonlik oan de reade lantearne oer te nimmen.

1 Aant Hofstra 90
2 Jelle Wiersma 80
3 Paul Reitsma 80
4 Lisanne Stenekes 75
5 Ate Feike de Boer 75
6 Feike Jorritsma 75
7 Syb Overal 75
8 Bauke Dijkstra 70
9 D.”Altyd Boppeoan”Nauta 70
10 Hammie Westra 70
11 Trienus de Jong 65
12 Tom & Pieter 65
13 Douwe Durk Reitsma 65
14 Bas van der Weij 65
15 Klaas-Bouke Faber 65
16 Meinte Wesselius 65
17 Jan Strikwerda 65
18 Anke van Asselt 60
19 Andrew Feijten 60
20 Robert Sybesma 60
21 Jan Simon Jelsma 60
22 Tsjipke Okkema 60
23 Bote Strikwerda 55
24 Pieter Kamstra 55
25 Peter Sijbesma 55
26 Seriette Strikwerda 55
27 Rixt/Reino 55
28 De Sippenserboys  55
29 Jelte-Pieter Dijkstra 55
30 Hendrik Eringa 55
31 Jesse Noordmans 55
32 Kees Adema 55
33 Hessel Yntema 50
34 Jan Mulder 50
35 Esther Hoitenga 50
36 Bauke Jan Plantinga 50
37 Wilma Sjaarda 50
38 Lieuwe-Jan Yntema 50
39 Arjan Posthumus 50
40 Lolke Hofstra 50
41 Ids de Boer 50
42 Jan-Klaas Faber 45
43 Jaap Toering 45
44 Johan Delfsma 45
45 Immie Kamstra 45
46 Ruurd Boorsma 45
47 Martin Rienstra 45
48 Sjoerd van Beem 45
49 Jan-Thomas Faber 45
50 Hendrik de Jong 45
51 Jeroen Brouwer 40
52 Foeke Reitsma 40
53 Sytze Kooistra 40
54 Geartsje Klaversma 40
55 Igor Kalinowski 40
56 Jacob van Wieren 40
57 Klaas Dijkstra 40
58 Anne Stenekes 40
59 Jan Stenekes 40
60 Boudewijn Kramer 35
61 Willem Wijnia 35
62 Jacob Plantinga 35
63 Henk Postma 35
64 Gearard Posthumus 30