SDS-wepsjop!

Weppers moandei 16-2
15 februari 2015
Krokuscup foar D’s op it MFT!
16 februari 2015

Yn de SDS-wepsjop kinne jim no ek
machtige SDS-hoodies krije foar sawol jongens as famkes.
Binne jim fan doel SDS klean te keapen,
skilje dan earst efkes nei Douwe Dirk Reitsma(332500), miskien hat hy it op foarrie.
Hjir kin dan efentueel ek past wurde.
Echte Gaastra’s mei échte SDS-hoodies!