SDS VR.1 kampioen!

Weppers snein 24-4
24 april 2016
Weppers tiisdei 26-4
24 april 2016

SDS VR.1 hat in prachtige oerwinning helle op Warga VR1 en hat dêrtroch it kampioenskip helle. Seker sa ’n 100 supporters kamen op de wedstryd ôf dy ’t op it B-fjild fuotballe wurde moast, omdat it haadfjild troch de dikke buien onbespylber wie. De wedstryd stie ûnder lieding fan skiedsrjochter Jan-Bouke Bouma. It waard 4-0 troch doelpunten fan Tjistske (2), Jeska en Sieta. Nei de tiid krige eltsenien blommen en om ’t it korps yn de kantine spile waard it feest fiert yn de sporthalkantine. Dêr is it fêst let wurden!


Fan lofts nei rjochts en fan boppen nei ûnderen en dan trochelkoar:
Agnes Posthumus, Amarins Tjalsma, Alize Bootsma,
Ilse Walstra, Tjitske Heeres, Jeska Terpstra, Wiebrig-Anna Bruinsma, KirstenHiemstra, Simon Kingma, Paul Walstra, DagmarTjalsma, LysanneWiersma, Jacomien Heeres, Janieke Dijkstra, Hester Kingma, Gerry-Edou Mollema,
Sieta Tessemaker, Geeske Yntema en Akke-Rixt Zijsling.
En de sponsers Grytsje Gerbrandy en Auke Bruinsma.
Foto Henk Bootsma


En in foto mei de kampioensjurts oan!
Foto: Henk Bootsma