SDS troch de jierren hinne

Weppers woansdei 31-1-2018
31 januari 2018
Weppers freed 2-2-2018
2 februari 2018

Wij hiene altyd nochris yn de holle om op in reinige dei  wat “histoaryske” gegevens fan SDS yn in tydline te setten.  It die bliken dat ien reinige dei net genôch wie, mar it gelok wie dizze winter oan ús side. It reint sa faak, safolle dat wij in earste konsept klear ha.

It sil noch net folslein wêze, mar it jout wol in earste yndruk.  Wij sille sels sjen wat er noch bij moat, mar mochten jim wichtige feiten/data witte dy’t net opnommen binne, dan heare wij dat fansels graach.

Wij hawwe earst mar in opset makke per 25 jier….

 

Hawwe jim opmerkingen jou se troch oan Willem of Aant.