SDS siket nije jeugdtrainer (2)

Wepperkes
5 januari 2004
Programma Midwintercup
6 januari 2004

SDS kin noch altiten net in nije jeugdtrainer fine dy ’t Robert Hoekstra nei dit seizoen opfolgje kin. Wy wolle hjirby in oprop dwaan. Belangstellenden (yn besit fansels fan de júste papieren) kinne kontakt opnimme mei Jappie Wijnia (tel.nr. 0515-332245 of 0651237144) Per email: jaja@uwnet.nl . Dizze adfertinsje hawwe wy yntusken ek al op www.voetbalnoord.nl setten oansjoen wy noch altiten gjin inkele reaksje krigen hawwe. Wy hoopje dat der no al wat reaksjes komme.

Wy hawwe sels ek noch mar in listje makke. Der binne al hiel wat ôffallen.

Hjirûnder it hiele listje:
* Wichard Deinum (no spiler SDS 1)
* Marco Hoekstra (no SDS 2)
* Andre Onclin (no Heerenveense Boys)
* Hank Hornstra (no Workum)
* Gerlof Gerlofsma (no Tsjom)
* Riemer Kooistra (no Broekster Boys)
* Klaas Dijkstra (no CSL)
* Sjoerd Jan Eppinga (no Harkemase Boys 1)
* Roel Hoogeveen (no Balk)
* Gerlof Kootstra (no Opeinde)
* Klaas Okkema (no spiler SDS 5)

Dizzen kin net mear:
* Johnny Nota (nei Jirnsum)
* Lykle Bleekveld (nei SDS 1)
* KLaas Westra (nei DWP)
* Eric Schuitemaker (nei WPB)
* Ruud Gullit (nei Feyenoord)
* Rob Bosch (nei Nijland)

Wa moat it fan jim wurde? Witte jimme ien? Der binne fêst noch mear gegadigden. Mail it ús!