SDS-nijjierssit op sneon 6 jannewaris

Weppers 27-12-2017
27 december 2017
Weppers freed 29-12-2017
29 december 2017

De SDS-nijjierssit is dit kear op sneon 6 jannewaris!
Je kinne fuotbalje, klaverjasse, in eintsje rinne of gewoan efkes ien keapje!  #ForzaSDS

Foar it fuotbaljen kinne je je opjaan fia dizze link of by Jacob-Klaas Haitsma.

Foar it klaverjassen kinne je je opjaan fia dizze link of by Dirk-Yde Sjaarda.

Foar it rinnen kinne je je opjaan fia dizze link by Marco Groothof of Oetze Paauw of gewoan komme.

Wa ’t allinnich foar de muzyk en it hapke en it snapke komt kin fansels gewoan komme!