Evenementen in november 2022

Koppie…. koppie 4
8 januari 2013
Weppers woansdei 9-1
9 januari 2013

De (âld)-sealfuotballers fan SDS meie jûn spylje yn de foarronde fan it OFK yn Frjentsjer.
De seleksje bestiet út: Jan-Simon Jelsma, Feite de Haan, Anne Stenekes, Harm Stremler, Tsjipke Okkema, Peter Sybesma, Robert Sybesma en Willem Wijnia.
Willem Overal sil mei as flagger en Durk Okkema is de coach.

It programma sjocht der sa út:

thuis uit
19:30 v.v. Nicator v.v. S.D.S. zaal
20:26 s.v. NOK v.v. S.D.S. zaal
21:08 v.v. S.D.S. zaal Be Quick Dokkum veld
21:50 v.v. S.D.S. zaal v.v. Oosterlittens veld
22:32 v.v. S.D.S. zaal v.v. Read Swart

De fjildfuotballers fan SDS 1 spylje moarntejûn harren foarrondes fan it OFK.
De seleksje bestiet út: Jaap Toering, Feiko Broersma, Jacob-Klaas Haitsma, Kristian Gaastra, Wytze Lanting, Skelte Anema en Erik Haitsma.
Coach is Marco Hoekstra.

Harren programma sjocht der sa út:
tijd thuis uit
19:44 v.v. S.D.S. veld z.v.v. Avanti
20:26 Zwaagwesteinde zaterdag v.v. S.D.S. veld
21:08 v.v. de Walde v.v. S.D.S. veld
21:50 v.v. S.D.S. veld v.v. V.I.O.D.
22:32 v.v. Balk zaal v.v. S.D.S. veld

It is ynmiddels alwer 9 jier lyn dat de sealfuotballers fan SDS it OFK(doe noch Midwintercup) wûnen, mar de bylden bliuwe foar kribels yn de búk soargjen: