SDS League: Sibe’s Sjokkers stiif boppe-oan!

Wepperkes -tongersdei-
10 maart 2005
Seleksjes senioaren foar sneon.
11 maart 2005

De computer wurket wer, dus kinne wy hjoed alwer de nije stân fan de SDS League melde.

It fûgelfirus fan Sibe hâldt de webmasters aardich yn ‘e macht. Earst Willem syn komputer oan smots en no is Aant ek al hast de hiele wike siik. De SDS League hat der ek noch flink ûnder te lijen. Sibe stiet noch stiiver boppe-oan.

Zero Tolerance(BvdW) pakt dizze wike de wykpriis. Mei safolle ôflaste wedstriden wist hy dochs noch 23 punten te pakken. Dit wie 1 puntsje mear as Hammerfall City fan AJ. 

Fan 10 nei 19 giet dizze wike “GOD(Dennis B.)” fan DYS. Ien fan de redens wêrom as dit team dizze namme krigen hat kinne jimme hjir sjen.(Klik
hjir)

Groeten, Willem.

Sjoch hjir foar de nije stân:
wike 3