Seleksjes senioaren foar sneon.

SDS League: Sibe’s Sjokkers stiif boppe-oan!
10 maart 2005
Wepperkes – freed 11-3 –
11 maart 2005

Mocht it fuotbaljen moarn trochgean dan binne dit de seleksjes wêr as de senioareteams mei fuortgean:

Earste: Remco, Wichard, Feite, Jacob-Klaas, Floris, Kees, Gert-Jan, Tjipke-Klaas, Harm, Henk, Mark, Robert, Hendrik en Anne.
 
Twadde: Stefan, Frank, Ruurd, Jeroen, Willem, Pieter, Robert, Marten, Skelte, Jan-Simon, Arnold, Dennis, Gerlof en Harm-Auke.
 
Tredde: Anco, Wouter, Lieuwe, Ronny, Jacob-Sjirk, Sjoerd, Douwe, Jan, Jentje en Jappie.
 
Fjirde: Jaap, Jelle, Ids, Eddie, Bertus, Stoffel, Ype, Ype, Tjeerd, Sipke, Klaas, Willem en Folkert-Rients.
 
Fiifde: Bas, Gerlof, Pieter, Piet, Pieter-Lieuwe, Tjalling, Evert, Jehannes, Gearard, Trienus, Willem en Rinse.
Der hoe gjin auto’s te kommen mar de leider freget om in soad publiek.

Wa binne der net? 
Dirk-Yde: Skotlân
Tsjeard: Lere
Auke, Jos, Gerrit T., Geert: Lêst fan de knibbel
Syb, Jeroen: Oan’t wurk
Gerrit H.: Gitaarspylje

Mocht der iets net trochgean wolle jimme dat dan efkes hjir trochjaan.