SDS League: SCF(MH) rint fierder út!

Wepperkes -woansdei-
11 april 2006
Wepperkes -tongersdei-
12 april 2006

Mei noch 2 wedstriden te gean liket de SDS League beslikke. SCF(MH) is noch fierder útrûn en liket syn titel net mear ûntrinne te kinnen.

De earste priis kin hast yn ‘e bûse.

Dizze wike binne der 2 wykpriiswinners. Sawol Harm Bergsma as Manchester United(JK) hienen 30 punten.

De koach fan Klussen is mijn Leven(AFdB) hat no alles setten op ‘e titel yn de 3e-Klasse A en lit de SDS League rinne. Hy sakket fan 12 nei 13.

SDS A1 docht it op it heden knap yn de kompetysje. Yn de SDS League is der wat wisselend sukses. Sa pakt A1-toegift(JS) mar 8 punten dizze wike en Op sich de beste ploeg(FB) mar 5 punten.

Ferliezer fan ‘e wike is dit kear Super Solo de Boer(EdB) mei superweinich punten, namelijk 5.

Team Kooistra(HK) soarge dizze wike hast foar in ferrassing. Hy stie lêst mar hie mei 27 punten mar 3 punten minder as de winners fan de wykpriis.

Pik Andijvie(F en SS) stiet wer stiif ûnderoan mei 3 punten minder as Jeroen(JB). Dit kin noch spannend wurde.

Groeten, Willem.

Sjoch hjir foar de nije stân:
wike 10.