Evenementen in december 2022

SDS League: Jan en Igor rinne út!
22 april 2011
Utslaggen stille sneon
22 april 2011

Oanpaste tiden
SDS D1 start om 8:50 
en SDS C1 start om 10:05 zodat Terschelling weer snel met de boot naar huis kan. 
groetjes, Andre

Programma stille sneon
Sjoch hjir foar it programma foar moarn.

Seleksjes stille sneon
Sjoch hjir foar de seleksjes fan moarn.

Reaksje op seleksje SDS 3
Nei fruchtbere kontraktûnderhannelingen en in akkoard oer de transfersom like de oergong fan Karin Sjaarda nei SDS 3 inkeld in kwestje fan tiid. Mar yn in offisjeel parseberjocht lit it management fan Karin Sjaarda witte dat se net troch de medyske keuring kaam is en dat dertroch de transfer fan dizze potinsjele keepster fan it tredde definityf fan de baan is.
In Sjaarda


SDS 1
Spesjaal foar Dooitze Nauta melde wij dat it sneon om 15.00 begjint yn Easterein. Mochten der nei dizze fermelding oare tiden op de side stean dan kloppe dy oare tiden net.

Gerrie Snel
Fanôf no diel 2:

C1
Hat justerjûn balle tsjin Scharnegoutum C1. De útslach wie 1-2

E5
Bij deze de uitslag van de wedstrijd GAVC-SDSE5 : 12-1
Met groet E5

Underhannelje

Tongersdeitejûns wurde de seleksjes  gearstald. Dat betsjut taktysk ûnderhannelje op it goeie momint troch de goeie persoan om in ynset foar in oar alvetal foarelkoar te krijen. Sjoerd is hjir de ûnderhanneler.

Aan alle F, E, en D-pupillen (incl. D4M)
Het einde van het voetbalseizoen 2010/2011 is bijna al weer in zicht.
Dus ook onze jaarlijkse slotavond!
Op vrijdag 20 mei a.s. word je dan ook verwacht om 16.30 uur op het Sportpark ‘de Skoalleseize’ in Easterein. Nadat je bent aangemeld, gaan we direct beginnen. Ongeveer 20.00 uur is het afgelopen.
Iedereen neemt deel aan een spellencircuit (leiding Kick-off commissie), 4×4 partijtje en penalty schieten op de keeper van het 1e en 2e! Tussendoor krijg je patat met drinken. En natuurlijk is er ook dit jaar weer de wisselbeker te winnen bij het penalty schieten.
Wij als jeugdcommissie van SDS nodigen jou hierbij van harte uit.
Tot 20 mei!!!!
Jeugdcommissie SDS

Foar de spilersfrouen
Miskien is it in ideetsje as Jaap de Blaauw dit wykein efkes in bryfke makket
mei 10 rigels foar Esther, Astrid, Marie-Jetske, Ineke, Sascha en sa.

VI-South-Park-kwis
Mei al dizze frije dagen is it hearlik om efkes mei te dwaan oan in aardich kwiske. Foar dat jim oan
dizze kwis begjinne moatte jim earst al efkes betinke welke SDS’er dit is:
 

Harsens derby (453)
Wy binne benijd welke klup der as earste fan troch giet mei dit jonge talint: