Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 16-2
15 februari 2012
Weppers freed 17-2
16 februari 2012

De mannen fan Bervoets(Remco, Frank en Anco) pakke yn de earste wike de wykpriis yn de SDS League. Sy hawwe krekt 2 puntsjes mear as Durk Okkema mei “Gjin DWOkte”.


Ek “Boeruhhh Eindhoven” fan Harm-Auke Dijkstra begjint dizze edysje aardich. Mei 60 punten stiet hy dield 3e.

Dooitze Nauta begjint mei “Meastal Boppe-oan” ûnderoan, mar as je de ranglist op de kop hâlde dan stiet “Meastal Boppe-oan” al boppe-oan. As hy no syn klanten mar net op de kop hâldt…….

Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 1.