SDS League: "FC Topie" pakt wykpriis!

Weppers woansdei 27-2
26 februari 2008
Weppers tongersdei 28-2
28 februari 2008

It is fan ‘e wike “FC Topie” fan Habtamu de Hoop dy ’t de wykpriis pakt. Hy hie mar leafst 44 punten.


“Pa Madou Kees”(Adema) stiet noch altiten boppe-oan. Hy wurdt op ‘e hûd sitten troch “Popko(Wijnia)gnoli” dy ’t 3 punten minder hat.

It wie dit wykein dúdlik it wykein fan Wichard Deinum. Sels 3 kear skore by SDS 2 en dêrnêst ek noch flink wat punten pakke mei de “P.N’ers”(mei Jappie Wijnia, 5e) en “FC Snip & Snap”(mei Remco Bervoets, 14e) 

“Team Kooistra”(Hans) hat him al aardich nestele ûnderyn de stân. Hy stiet no lêst mei 23 punten.


Sjoch hjir foar de nije stân:
wike 2