SDS League: De wykpriis wurdt dield!

Weppers tongersdei 25-11
24 november 2010
Weppers freed 26-11
26 november 2010

“Dit mat ‘m wêze” fan Jelte Pieter Dijkstra en “Easpanne” fan Minne Bonnema pakke dizze wike tegeare de wykpriis. Foar beide wie it mei nammen Michel Breuer dy ’t in soad punten pakte.

It kin dizze wike net stikken foar Jelte-Pieter Dijkstra. Ôfrûne snein pakte syn freondinne ek al in pryske by SC Heerenveen. Sy wûn dêr in I-Pad t.w.f. €600,- en no pakte Jelte-Pieter ek noch samar in heale wykrpiis fan mar leafst €6,25. 

“Team Klaas”(Dijkstra) syn foarsprong âs nûmer 1 wurdt lytser. “The Ninja Turtles”(Tom & Pieter) rinne mar leafst 15 punten yn. Dochs bliuwt de foarsprong noch altiten 13 punten.

Ûnderoan striede Lolke en Greet Bouma noch altiten om de reade lantearn. It wurdt noch aardich spannend, want it ferskil is noch mar 4 punten.


Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 10.