Evenementen in december 2022

Programma SDS dizze wike
22 maart 2004
Wepperkes (tiisdei)
23 maart 2004

Hjir kinne jimme wer sjen wa at jimme dizze wike it beste opstelle koenen yn jim team foar de SDS League. Neffens my is der net ien dy ’t mear as 2 fuotballers út dit team opstelt hat. Der sil ek wol net ien wêze dy ’t yn ‘e buert komt fan it maksimale puntaantal fan 71. Jimme kinne hjir woansdei of tongersdei sjen wa at der it tichst by yn ‘e buert kommen is dizze wike. It binne yn elts gefal 2 út Easterein dy ’t tegeare de wykpriis wûn hawwe. Sy wenje tegeare yn it nije plan en fuotbalje beide noch ûndanks hun leeftiid.