Evenementen in december 2022

Winterwoartelweppers (2)
30 december 2014
De lêste weppers fan 2014
31 december 2014

Yn de nijste Treffer kinne jim in alderaardichste wurdsiker fine. Dizze SDS-krystpuzzel kinne jim no ek meitsje fia ynternet. De oerbleaune letters yn dizze wurdsiker foarmje in sin. Mail dizze nei DeTreffer@vv-sds.nl en je meitsje kâns op in pryske dy ’t útrikt wurde sil op de nijjiersgearkomst kommende sneon yn de fuotbalkantine.

Graach je oplossing ynstjoere foar kommende sneon! 


Klik
hjir foar de SDS-krystpuzzel.P.s. Yn de wurdsiker fia ynternet binne 3 letters dy ’t net meidogge yn de oplossing.