SDS JO13-1 stopt no ek

SDS JO15-2 slút seizoen ôf
27 juni 2020
Sneon sc Heerenveen-clinic! Jou dy no noch op!
27 juni 2020

SDS JO 13-1 hat dit aparte seizoen ek ôfsluten.

Sij wiene ien fan dy teams dy’t entoesjast troch gien is, doe’t de earste fersoelingen trochfierd waarden.

Dit kleurige en fleurige selskip hat no simmerstop