SDS-FIFA-18-toernoai op 3 jannewaris

Weppers snein 24-12-2017
24 december 2017
Weppers 27-12-2017
27 december 2017

SDS-FIFA 2018-toernoai foar jong en ‘âld’

Op woansdei 3 jannewaris fanôf in oer as 17.00 oere is der in FIFA 2018-toernoai op de Playstation of efentuele oare spulkompjoeter yn de kantine.
Fanôf 17.00 oere is dit foar de SDS-jeugd fanôf 9 jier.
It kostet €3,- Dit is ynklusyf 1 konsumpsje en in bakje patat.
Der binne alderaardichste prizen te winnen.

As de bern klear binne, dan is it tiid foar de folwoeksenen om FIFA te spyljen.
Wa giet der no mei de wikselbeker fan troch?
It kostet €5,- en hjir sit in konsumpsje by yn.
Je moatte je opjaan foar 2 jannewaris!
Jim kinne jim hjir opjaan!

SDS-FIFA 2018-toernoai(2)

Foar it FIFA 2017-toernoai hawwe wy wol wat Playstations en byldskermen nedich. As wy dy fan dy brûke meie dan heare wy it graach. Mail it efkes nei info@vv-sds.nl! Fansels meist sels dan ek meidwaan oan it toernoai!
Afbeeldingsresultaten voor playstation

Winners SDS-FIFA-toernoai 2017

Wa sille Mark Klijnsma en Wietze Fopma opfolgje as winners fan it SDS_FIFA-toernoai?