SDS-enkête. Ful him yn foar 17 desimber!

SDS mei yn aksje foar de Voedsel- en Speelgoedbank
13 december 2020
SDS-League: ‘FC Mukkes’ pakt de wykpriis!
15 december 2020

Anco Bervoets fan de JO19-1 sit op de Hanzehogeschool en docht tegeare mei in klasgenoat ûndersyk by SDS.

Om him te helpen soe it moai wêze dat safolle mooglik SDS’ers harren enkête ynfulle.

Jim kinne de enkête hjir fine.

Graach ynfulle foar tongersdei 17 desimber!