SDS en Talpa

Futsal:SDS 2 Kampioen!
25 mei 2006
Wepperkes -sneon-
27 mei 2006

Ôfrûne woansdei gienen 11 SDS’ers ûnder lieding fan Marcel Frankena nei it Abe-Lenstra-stadion om de kameras fan Talpa te testen. Út alle hoeken mochten sy frije trapen en korners nimme en fansels mochten sy ek pingels nimme. Dit waard allegear registreare troch mear as genôch kameras. Skylk sil hjir noch in DVD fan útkomme. Wy hawwe hjir alfêst de foto’s.


Erik Haitsma fielde him hielendal thús yn ’t Abe Lenstra-stadion….


Wat in sprongkracht………..


De SDS’ers krije ynstruksje.


Eltsenien lústert oandachtich.


Marcel joech de regy net maklik út hannen; “Ik ben ’t der niet met eens”.


Floris giet mei read fan ’t fjild……..


Jappie hoechde net folle te fiskjen.


Nei 50 korners is Ruurd oan ’t betinken hoe ’t hy him no efkes nimme sil.


Dêr stie in kamera…..


en dêr…….

Wêr eins net??


Tsjipke leit oan.


“Op korners en frij trappen hoefe we kommend seizoen niet mear te trainen. Dy pingels kinne aleen wel wat beter”. “Dy nim ik wol”, seit Gert-Jan.


Wa is no oan de beurt?


Ik net.


“Looooooooooooooooosssss”.’t Is in leuk stel hear……

De foto’s waarden makke troch Marcel en Gert-Jan syn skoanheit; Sikma út Dronryp. Tige tank dêrfoar!!