Futsal:SDS 2 Kampioen!

Wepperkes -tongersdei-
24 mei 2006
SDS en Talpa
26 mei 2006

Futsal: SDS 2 is kampioen!
De sealfuotballers fan SDS 2 hawwe in prima prestaasje delsetten troch yn it 2e jier dat sy yn de seal bolje al kampioen te wurden yn de 2e Klasse. Fan Herte Lokwinske!!
De wedstryd woansdei tsjin Old Forward 2 yn Vledder kaam wat muoisum op gong. SDS kaam hieltiten foar mar Old Forward hie hjir al gau antwurd op. De 3-2 foarsprong krekt foar rust die de wedstryd brekken. Hjirnei kaam SDS net mear yn swirrichheden en wûn it de wedstryd úteinlik makkelijk mei 7-3.
Hjir it skoreferrin:
0-1 Pieter
1-1
1-2 Tseard H
2-2
2-3 Skelte
rust
2-4 Skelte
2-5 Skelte
2-6 Skelte
3-6
3-7 Feite

Dizze minsken moasten it juster dwaan yn Vledder: Jan Stenekes, Feite de Haan, Tseard Breeuwsma, Tseard Halbersma, Mark Postma, Skelte Anema, Pieter Kamstra en lieder Samme Overal. Grutte ôfwezige wie fansels Dirk-Yde Sjaarda dy ’t net ûnderút syn yntroduksjewike yn Praach koe.
Nei efkes yn de sporthalkantine sitten te hawwen fan Vledder gie de reis op nei Easterein. Neffens de ferhalen bleaun it noch lang ûnrêstich by Ab en Yvon.
Neffens ús korrespondint yn Praach gie dêr ek ien Fries hielendal út syn dak!!
Hjir de kampioensfoto: