SDS-barbecue! Jou je noch gau op!

Weppers moandei 9-5
8 mei 2016
Programma SDS-slotjûn!
11 mei 2016


Kommende sneon nei SDS 1 – Oudehaske hawwe fanôf in oer as 17.52 oere in grutte SDS-barbecue. Oan ’t no ta hawwe al sa ’n 120 minsken harren opjûn. Wolle je hjir noch by dan graach hjoed noch foar 12.00 oere opjaan.

Dizze lju steane al op de list:
Willem Twijnstra Anne Brouwer Douwe Reitsma Jacob-Klaas Haitsma Pieter Sijtsma Jelmer Posthumus Dooitze Nauta Aant Hofstra Lolke Bouma Jeroen Brouwer Agnes Posthumus Arjan Hallema Auke Eringa Gerry-Edou Mollema Hester Kingma Jan de Jong Pieter Kamstra Akke Rixt Zijsling Jaap Toering Tjerk vd Pol Grietzen Broersma Sytse Hibma Hans vd Schaar Luuk vd Schaar Tjeerd de Vries Elger Turksma Stefan vd Velde Lysanne Wiersma Hendrik de Jong Marten Faber Bas van der Weij Rene Zijlstra Harm Dijkstra Ronny Wagenaar Gertjan Hessels Teake Brouwer Wichard Deinum Theo Postma Wiebe Heeres Johan Postma Habtamu de Hoop Jelle de Jong Wietse Fopma Dennis Vinke Klaas Overal Baukje Overal Gerwin Sijbesma Tamme de Boer Metta Piersma Pieter de vries Lourens van der Pol Eeltje Postma Jurjen Los Bote Strikwerda Tjitske Heeres Yward Zijlstra Willem Wijnia Jan Nota Steven Vellinga Pieter Vellinga Klaas van der Weg Henk Postma Igor Kalinowski Tjeerd Dijkstra jesse_rien@msn.com Sjoerd Rispens Pieter Wesselius Hendrik Engbrenghof Bram Strubbe Nynke Hoekstra Alize Bootsma Martijn Rispens Jacomien Heeres Broer Greidanus Wiebrig Anna Bruinsma Sieta Tessemaker Johan Heerma Gida Heerma Jesse Wijnia Inne Heerma Enne Johannes Bruinsma Ralph Wariman Stefan van Krimpen Almar Kramer Gerrit Flisijn Mark Klijnsma Robert Schildkamp Pieter Lieuwe van der Valk Appie Posthumus Appie Posthumus Evie Bouma Renske Walstra Lars van Lelyveld Jorrit Veldman Sietze Marten Stoffelsma Robin van der Weg Emma Walstra Arnout meijer Robert Sijbesma Jetske Sieperda Bauke Dijkstra Dirk-Yde Sjaarda Mark Postma Robert Hoekstra Sjoerd de Vries Erik Haitsma Teun Heeres Frans Munsterman Enno Bruinsma Remco Bervoets Nynke Terwisscha Frank Bervoets Anco Bervoets Jildou Bervoets Harm Stremler Tineke de Hoop Klaas de Haan Roel Sybesma Sipke Hiemstra Baukje de Jong
Jou je no hjir op foar de SDS-barbecue fan sneon!
Dit kin oan’t woansdei 12.00 oere!Letter hjoed alles oer it toulûken en sa!