SDS A1 falt oan mar ferliest dochs.

SDS 2 noch rommer oan ‘e lieding
14 maart 2004
It reglemint fan doe
15 maart 2004

Ljouwert A1 – SDS A1

Sneon 13 maart moasten wy oantrede tsjin koprinner Ljouwert. Dit barre mei de folgjende persoanen.

Tjerk, Jelte, Kees, Geart, Sybren, Sjoerd, Arjan, Mark, Albert Jan, Dirk en Bote.

Gewoantes:
Mei in trainingsopkomst fan 15 (moandei 9 en woansdei 6) man (werfan 5 beide dagen traint haw) yn 1 wike hie ik der net sa’n soad fertrouwen yn.

Earste helte hawwe wy 1 korner hand, twa skoten neist goal en foar de rest haw wy sa as altiid sa dutsk moochlyk fuotballe. De reststan wie dan ek 0-0.

Bysunderhieden:

De twadde helte wie 1 minut besig doet Ljouwert in doelryke kans kriich, dizze waard benut troch Lua-Lua en dat wy ienigsins in ommekear. We moasten no wol oanfalle om toch noch resultaat te heljen. Dit gebeurde dan ek, en dit gie hielendal net ferkeard. We setten betieden behoorlyk druk op e goal neist it Cambuurstadion en de frije trapen foelen as appels ut e loft. Echt grutte kansen wiene it net, mar der straalde wol wat wilskreft en fertrouwen ut. Dat it dan ut twa counters nog 3-0 waard docht efkes net tersake. De twadde helft hawwe we yn ieder gefal spile om ris te winnen, en dat wie yn in soad foargeande wedstriden wol oars.

Mark