SDS 3 kampioen

Weppers snein 15-5
13 mei 2016
SDS-dei super slagge!
15 mei 2016

It momint

It lêste fluitsinjaal en SDS 3 is kampioen.. en Hessel Hofstra makke de foto’s yn Balk

Spandoek


De jeugdige supporters fan SDS 3 dy’t stipe joegen mei in spandoek wiene as earsten út de bus …..

Wedstriidferslach
Wij geane der fan út dat er noch in ferslach komt fan de beste skriuwer fan SDS 3

Kampioen

Fuort nei de wedstriid yn Balk earst op de foto foar de troue supporters dy’t dêr wiene.

Pieter Lieuwe
Grut applaus en gesjong foar de útsûnderlik populaire Pieter Lieuwe van der Valk, doe’t dizze SDS 3 spiler de kantine binnenkaam. Dat wie earder as syn ploechgenoaten want dy wiene noch ûnderweis. Pieter hie net meidien omdat de ûngetiid rôp.
Hij wie yn alle gefallen moai op tiid foar de treddehelte en de huldiging.

De bus
It wie grut feest yn de Gaasterlânekspres
sa te sjen, ûnderweis fan Balk nei Wommels.

Oankomst

Mear foto’s fan Balk en de oankomst binne hjir te sjen..