Evenementen in november 2022

Weppers tiisdei 22-7
22 juli 2014
Beker- en kompetysje-yndielingen
23 juli 2014

SDS 2 begjint tradisjoneel it seizoen wer op de tongersdeis nei de Freule mei de earste training. Dit kear is dat op tongersdei 7 augustus. Hooplik is der dan ek in nije trainer. Al wurdt dy kans hieltiten lytser.

De B-seleksje foar dit seizoen is ten opzichte fan foarich seizoen noch al wat feroare. Sa is Anne Stenekes nei VV Skearnegoutum 1 gien, Ayanle Barkat nei Wispolia 1 en Jelte-Pieter Dijkstra ferhúze nei Heerenveen en stoppe by SDS. Dêrneist sille inkelde spilers dy ’t foarich jier yn de B-seleksje sieten it no yn de A-seleksje probearje.

De foarlopige B-seleksje sjocht der sa út:

Allert Turksma
Andries Lanting
Bote Strikwerda
Broer Greidanus
Feite Haan
Geert Dijkstra
Gerrit Flisijn
Hendrik Engbrenghof
Ids Boer
Jan Stenekes
Jelle Vries
Jentsje Jorritsma
Jesse Weide
Jurjen Eringa
Klaas Bouke Faber
Pieter Kamstra
Pieter Wesselius
Ralph Wariman
Remon Albert Rameau
Sjoerd Beem
Sjoerd Rispens
Sjoerd Vries
Sytse Hibma
Willem Wynia


Yn de beker komt SDS 2 de folgende tsjinstanders tsjin:
Nijland 2
Waterpoort Boys 2
ONS BOSO Sneek 2

Yn de kompetysje komt SDS 2 út yn de Reserve-2e-Klasse. Dy sjocht der sa út:
Bolsward 2
CVVO 2
DWP 2
Franeker SC 2
Heerenveense Boys 2
Leovardia 2
Makkum 2
Minnertsga 2
Oeverzwaluwen 2
SDS 2
Workum 2
Zeerobben 2

De earste kompetysjewedstryd spilet SDS 2 op sneon 6 septimber. It programma is noch net bekend by de KNVB. Dit wurdt pas op 15 augustus bekend makke.

De programma foar de tarieding op it nije seizoen sjocht der foarearst sa út:

Tarieding SDS 2
do 7 aug trainen
za 9 aug trainen
di 12 aug trainen
do 14 aug trainen
za 16 aug oefenwedstriid ONT 2
di 19 aug trainen
do 21 aug trainen
za 23 aug bekerwedstriid
di/woe 26/27 aug bekerwedstriid
za 30 aug bekerwedstriid
di 2 sept trainen
do 4 sept trainen
za 6 sept start competitie

Fierder noch efkes ien wichtige datum om fêst yn de aginda te setten:
Tongersdei 4 desimber: Sinterklaasjûn