SDS 1 – Oeverzwaluwen 1 yn byld

Tongersdei mikstoernoai ynstee fan trainen
28 maart 2022
Weppers woansdei 30-3-2022
30 maart 2022

Wa’t sneon net bij de wedstriid SDS 1 – Oeverzwaluwen 1 wie, kin no noch efkes genietsje fan de foto’s fan Henk Bootsma. Dy’t er wol wie, kin neigenietsje