SDS 1 fjild nei it OFK

SDS League: wike 12(einstân).
5 januari 2015
Opjaan SDS-sealtoernoai
6 januari 2015

Woansdei meie de fjildfuotballers los op it OFK yn Frjentsjer. Sy fuotbalje mei de folgende mannen:
Jaap Toering, Erik Haitsma, Teun Heeres, Hendrik de Jong, Skelte Anema, Jelmer Posthumus en Wytze Lanting.

De (drege) poule sjocht der sa út.

Poule H13
SDS 1 fjild
SC Berlikum
vv Tzummarum
Exstudiantes
Leekster Eagles
vv Irnsum (komt net) SC Franeker komt dêrfoar yn it plak.

SDS 1 fjild spilet harren poulewedstriden op woansdeitejûn 7 jannewaris.

19:44 s.c. Berlikum v.v. S.D.S. veld
20:12 v.v. S.D.S. veld SC Franeker
21:08 v.v. S.D.S. veld Leekster Eagles
21:36 v.v. Tzummarum v.v. S.D.S. veld
22:32 v.v. S.D.S. veld Exstudiantes Groningen
Sjoch hjir foar it hiele skema.

SDS 1 seal
De (âld)-sealfuotballers fan SDS meie tongersdei harren foarrondes fuotbalje. Sy spylje mei de folgende spilers:
Jan-Simon Jelsma, Feite de Haan, Harm Stremler, Tsjipke Okkema, Peter Sybesma, Robert Sybesma en Willem Wijnia.

Sy sitte yn de folgende (drege) poule:

Poule H11
SDS 1 seal
GAVC seal
Futsal Marum
Blauw-Wit ’34 seal
Drs. Vijfje 2
Waterpoort Boys fjild

SDS 1 seal spilet harren poulewedstriden op tongersdeitejûn 8 jannewaris.
19.30 Blauw-Wit zaal SDS 1 zaal
20.12 Drs. Vijfje 2 SDS 1 zaal
20.54 GAVC zaal SDS 1 zaal
21.36 SDS 1 zaal Futsal Marum 1
22.18 SDS 1 zaal WPB veld
Sjoch hjir foar it hiele skema.

De finales fan it OFK binne kommende sneon 10 jannewaris.

De hiele lotting by de manlju kinne jim
hjir fine.
Dy fan de froulju kinne jim
hjir fine.

It toernoai is ôfrûne freed begien, dus de earste ploegen binne al troch (klik
hjir).